AUGOUSTINOU Peri; Triavdo" bibliva pentekaivdeka, a{per ejk th'" Lativnwn dialevktou eij" th;n ÔEllavda methvnegke Mavximo" oJ Planouvdh", eijsagwghv, ÔEllhniko; kai; Latiniko; keivmeno, glwssavrio. Editio princeps, Manovlh" Papaqwmovpoulo", ∆Isabevlla Tsabarh', Gianpaolo Rigotti, ∆Aqh'nai, Kevntron ∆Ekdovsew" “Ergwn ÔEllhvnwn Suggrafevwn, 1995, 2 voll., pp. CLVIII + 1056 (∆Akadhmiva ∆Aqhnw'n. Biblioqhvkh A. Manouvsh 3)