Xenoph., Hell. 3, 4, 17: chalkeis e chalkotypoi sinonimi?