Recensione di: Joan-Elies Adell, Res no és personal, pròleg de Francesc Gil-Lluch, Barcelona, Edicions Saldonar, 2018, 72 pp.