Il monaco Elia tra cielo e inferno: nota a Psello, epist. 98 Kurtz-Drexl