O nekotoryx sintaksicheskix osobennostjax Tolkovoj Psaltiri Brunona (1535). Datel’nyj samostojatel'nyj, infinitivnye i prichastnye konstrukcii, gerundij i gerundiv