An Analysis of eta production via the p Li-6 $to$ eta Be-7 reaction