[Rhinitis pathology: our experience with ketotifen]