Medulloblastoma with lipidized cells versus lipomatous medulloblastoma.