Behaviour of myeloid precursors in homozygous beta thalassaemia.