Antidermatophytic action of new 1-naphtylmethyl and benzo[b]thiophen-7-ylmethyl hydrazones related to inhibitors of squalene epoxidase