Branching fraction limits for B-0 decays to eta ` eta, eta `pi(0) and eta pi(0)