ΔAfhvghsi" Libivstrou kai; Rodavmnh", kritikh;e[kdosh th'" diaskeuh'" a, Panagiwvth"A. ΔAgaphtov", ΔAqhvna, Morfwtiko;”Idruma ΔEqnikh'" Trapevzh", 2006 (Buzantinh;kai; neoellhnikh; biblioqhvkh 9), pp.540. [ISBN 9602503483]

MALTESE, Enrico
2007

7
283
284
Filologia bizantina; Letteratura bizantina
E. Maltese
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/45067
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact