ΔAfhvghsi" Libivstrou kai; Rodavmnh", kritikh;e[kdosh th'" diaskeuh'" a, Panagiwvth"A. ΔAgaphtov", ΔAqhvna, Morfwtiko;”Idruma ΔEqnikh'" Trapevzh", 2006 (Buzantinh;kai; neoellhnikh; biblioqhvkh 9), pp.540. [ISBN 9602503483]