Nota a Cons. Stato sez. IV 13 luglio 1982, n. 503.