Degradation of 2-chloroaniline, 3-chloronitrobenzene and 1,2,4-trichlorobenzene in river sediments