Error analysis on corrector formula for rectangular rule (Xiao, Ze-chang; Du, Yue-peng).