Biochemistry and expression of myelomonocytic antigens