Anomalous Threshold as the Pivot of Feynman Amplitudes