Pereosmyslenie literaturnoj tradicii i minimal’nye teksty v tvorčestve G. Lukomnikova-Bonifacija kak novyj podchod k pis’mu 1990-ch godov