“Does apolipoprotein E (Apo E) epsilon 4 allele modulate the familial combined hyperlipidemia expression?”