Lasagni, Chiara, Proxeny for Aristokreon son of Nausikrates, 2017.