Lasagni, Chiara, Proxeny for Apollas son of Tharrhynon [of Kolophon?], 2017.