Recensione di: Mercè Rodoreda, Cartes de guerra i d’exili (1934-1960), a cura de C. Arnau, Barcelona, Fundació Mercè Rodoreda - IEC, Arxiu Mercè Rodoreda 7, 2017, 382 pp.