Askerî Kurumlara Dair Açıklama ve Modeller: Güncel Bir Gözden Geçirme