Neskol’ko razmyšlenij o banal’nosti i o ee primenenii v kontekste literatury stalinskogo vremeni (na primere G. Oboldueva i E. L. Kropivnickogo)