In vitro metabolism of 7-(1,3-thiazolidin-2ylmethyl)theophylline: the metabolic fate of the 1,3-thiazolidine ring.