Alexithymia, pain and depression in fibromyalgia syndrome