Alexithymia in Fibromyalgia Syndrome: is it a discriminant factor?