Quality of packed baby kiwi cultivar ‘Hortgem Tahi®’ and ‘Hortgem Rua®’